बेबीचिऊ एका लहानशा फांदीवर बसून खाली अंगणात चाललेला मुलींचा खेळ पहात होती. ‘कितीकिती छान वेण्या यांच्या नं झगेतर किती सुंदर रंगीबेरंगी, बिट्ट्यांचे,फुलाफुलांचे. लाल,पिवळा,जांभळा..तर्हेतर्हेचे रंग यांच्या झग्यांवर. नाहीतर माझी ही करड्याकाळ्या रंगांची पिसं..हाच काय तो झगा. कायमचा.

- गीता गरुड

May 26, 2022

किती बरं होईल, मलाही असे घेरदार झगे मिळाले,वेण्या घालता आल्या तर.’ बेबीचिऊ या विचारात असताना पुन्हा आईचिऊची साद तिला ऐकू आली. ती जराशी दचकली नि घरट्यात आली. बाबा चिऊ खाऊ घेऊन आले होते नं जरा पहुडले होते.

आईचिऊने बेबीचिऊला भरवायला पान घेतलं पण छे! बेबीचिऊ मान फिरवू लागली. सकाळपासनं दाण्यांसाठी एवढी उडाउडी केलेली आईचिऊही वैतागली. 

पुढे वाचण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा